Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.farbydotampondruku.pl

 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.farbydotampondruku.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Comec Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Pabianicach, ul. Lutomierska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766529, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 731-206-38-47, REGON 382329132, e-mail: comec@comec.pl
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.farbydotampondruku.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta oraz zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, którzy kupują rzeczy dostępne w Sklepie w celach bezpośrednio związanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą. Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 § 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 § 4

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich - według wyboru Klienta - w złotych polskich lub w euro. Klient może zmienić walutę, w jakiej wyrażona jest cena, przez dokonanie wyboru w polu „Wybierz walutę”.
 2. Sklep podaje przy każdym towarze cenę brutto oraz cenę netto (bez podatku od towarów i usług).
 3. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 § 5

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta lub bez jego zakładania. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 2. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.

 § 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (który jest niezbędny do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 9 - § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies. 

III. Założenie Konta

 § 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Rejestracja”. Znajdujący się tam formularz rejestracji wraz z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i Plików Cookies stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: nazwę firmy, login użytkownika, adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres, numer telefonu i NIP. Podany login użytkownika oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Z uwagi na to, że Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, podanie prawidłowego NIP i firmy są niezbędne do założenia Konta.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w tym podawanie danych osobowych innej niż przyszły Klient osoby, chyba że posiada on stosowne upoważnienie wynikające z przepisów prawa, pełnomocnictwa lub prokury. Zabronione jest także podawanie tzw. tymczasowego adresu e-mail, czyli jednorazowego adresu e-mail aktywnego jedynie przez określony czas.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 5. Kliknięcie przycisku „Rejestracja” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz Polityka Prywatności i Plików Cookies.
 7. Przedmiotem umowy o założenie Konta jest umożliwienie Klientowi przez Sprzedawcę korzystania z usług opisanych w § 9 Regulaminu.

 § 8

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 § 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość podglądu: statusu realizacji zamówień i historii zamówień, informacji dotyczących udziału w programie partnerskim – jeżeli Klient uczestniczy w takim programie, a także zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie.

 

 IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

 § 10

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 § 11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ilustracji wybranego przez Klienta towaru. Następnie wyświetlona zostanie informacja o wybranym towarze. Klient może, w zależności od towaru wybrać jego kolor, a także określić ilość zamawianego towaru. Następnie należy kliknąć przycisk „Kup teraz”, co spowoduje dodanie towaru do koszyka. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” będzie mógł takie Konto założyć poprzez wybór pola „Rejestracja” i wypełnienie formularza rejestracyjnego. Proces rejestracji odbywa się zgodnie z procedurą i według zasad opisanych w postanowieniach § 7 Regulaminu. Jeżeli Klient posiada już Konto, a nie jest na nie zalogowany, to powinien na tym etapie składania zamówienia zalogować się na swoje Konto.
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta lub wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki.
 5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, Klient może również wybrać sposób dostawy oraz płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Razem” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Wyświetlone towary wraz z podaniem ich ilości, cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów. Następnie, w celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 6. Następnie Sprzedawca wyśle na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu wiadomość zawierającą podsumowanie zamówienia.

 § 12

Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy pokryje Sprzedawca.

 V. Gwarancja.

 § 13

Jeżeli producent, importer lub dystrybutor towarów udziela gwarancji, do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna.


 VI. Reklamacje.

 § 14

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu 1 lit. a Regulaminu, mailowo na następujący adres e-mail: comec@comec.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

VII. Zwroty.

 § 15

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Comec Polska Sp. z o.o., ul. Lutomierska 46, 95-200 Pabianice lub pocztą elektroniczną na adres comec@comec.pl

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

 § 15

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 16

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia do Sprzedawcy pocztą lub kurierem, e-mailem na adres comec@comec.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 § 17

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 § 18

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://farbydotampondruku.pl/pl/i/Regulamin/3


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl